Toimenpiteet 2016–2025

Kaarinan kaupunki ja Kaarinan Kehitys Oy vastaavat kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamisesta. Elinkeino-ohjelma jakaantuu kolmeen pääteemaan, jotka ovat ”Suomen yritysystävällisin kaupunki”, ”Yhteistyöllä kilpailuetua” ja ”Vetovoimainen Kaarina”. Nämä pääteemat jakaantuvat tarkempiin toimenpiteisiin, joita seuraavassa kuvaillaan.

”Suomen yritysystävällisin kaupunki”

Toimenpiteinä kaupungin elinvoimaa tukevat julkiset hankinnat sekä yritysten sijoittautumista ja kasvua tukevat yrityspalvelut. Esimerkkinä kokeilukulttuurin vahvistaminen: paikallisten yritysten pitchaus-tapahtumat toimialoittain virkamiesjohdolle; tuetaan kokeilevaa kulttuuria, jolla rohkeasti uudistetaan kaupunkia ja luodaan referenssejä yrityksille.

Tarkemmin toimenpiteistä voit lukea Kaarinan elinkeino-ohjelmasta.

”Yhteistyöllä kilpailuetua”

Yhteistyön muotoja kilpailuetua tuomassa on toimenpiteinä elinkeino-ohjelmassa useita. Kaarinan kilpailuetua edistetään seudullisen yhteistyön vahvistamisella. Seudullisen yhteistyön vahvistamista haetaan esimerkiksi kuntarajat ylittävällä elinkeinopolitiikalla. Kilpailuetua saadaan myös TSEK:n palveluiden aktiivisella hyödyntämisellä ja tunnetuksi tekemisellä sekä toimimalla aktiivisesti sijoittumispalveluissa.

Osaamisen vahvistaminen oppilaitosyhteistyöllä tukee kilpailuedun syntymistä. Seudun oppilaitosten ja kaarinalaisten yritysten yhteistyön aktivointi sekä yrittäjyyskasvatustapahtumat kuuluvat myös Kaarinan kaupungin elinkeino-ohjelman toimenpiteisiin.

Yhteistyö on tärkeää myös niin yritysten välillä, kuin kaupungin ja yritystenkin välillä.

”Vetovoimainen Kaarina”

Kaarinan kaupunkiprofiilin vahvistaminen markkinoinnilla määrittää imagomainonnan tavoitteet ja toimenpiteet, jotta saadaan oikealla tavalla painotettua Kaarinan kaupungin sijaintia ja yritysystävällisyyttä. Myös yritykset omalta osaltaan luovat kaupungin imagoa: kaupunkiprofiilin vahvistamista tukee esimerkiksi yritysten yhteismarkkinointi toimialoittain, mm. matkailu-, kulttuuri- ja hyvinvointi.

Houkutteleva kaupunkiympäristö ja meren läheisyys lisäävät Kaarinan vetovoimaisuutta. Kaupunkilaisia halutaan osallistaa kehitystoimiin hyödyntämällä mm. sähköisiä kanavia. Koko Kaarinan vetovoimaisuuden kehittymistä saavutetaan esimerkiksi osallistumalla oikeanlaisiin tapahtumiin ja kaavoittamalla sopivia tonttimaita ja merellisiä alueita. Kaarinassa on luontoa, merellisyyttä ja historiaa; nämä tekevät Kaarinasta kaupunkiympäristönä houkuttelevan.

”Villit kortit”

Kaarinan kaupungin elinkeino-ohjelmaa työstettäessä esitettiin myös uusia avauksia Kaarinan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Nämä ovat idean asteella olevia luonnoksia, joiden toteutettavuutta on hyvä vielä arvioida ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tom of Finland –brändin hyödyntäminen:

Brändillä on tällä hetkellä kansallisesti vahva positiivinen noste. Touko Laaksosen kotikaupunkina Kaarina voisi hyödyntää tätä ajankohtaista tunnettuutta.

Ruokateeman brändäys ja toimenpiteet:

Varsinais-Suomi on tunnettu monipuolisena ruokakulttuurialueena. Kaarinassa on ruokateollisuutta ja pieniä lähiruokakaupan pisteitä. Varsinainen brändäys vaatisi kuitenkin enemmän uskottavia toimijoita.